Opłaty za usługi wodne

Opłaty za usługi wodne ustala właściwy Zarząd Zlewni, który jest jednostką organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody polskie (PGW WP).

Rodzaje opłat

Wyróżnić można opłaty stałe i zmienne w tym zakresie, jednak nie każda usługa podlega obu tym rodzajom. Opłata zmienna jest ustalana po każdym kwartale – zostaje udostępniona informacja o obliczeniu opłaty i przekazana zobowiązanego podmiotowi. Opłata powinna być uregulowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia takiej informacji (wpłaty należy dokonać na rachunek PGW WP). Opłata stała jest ustalana raz w roku. Podmiot ma obowiązek wpłacić daną kwotę na rachunek PGW WP w 4 ratach równych co kwartał, jednak nie później niż do końca następnego miesiąca, który następuje po upływie kwartału.

Ustalenie opłaty stałej

Podstawą do ustalenia stałej opłaty za usługi wodne jest pozwolenie zintegrowane lub wodnoprawne. Wysokość opłaty stanowi iloczyn stawki opłaty, czasu i maksymalnej ilości możliwych wód do pobrania, które są określone w powyżej wymienionym pozwoleniu.

Ustalenie opłaty zmiennej

PGW WP oblicza opłatę zmienną w oparciu o dane zawarte w złożonych oświadczeniach przez podmioty, które korzystają z wodnych usług. Takie oświadczenie należy złożyć w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec kwartału. W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone zostały wzory tych oświadczeń.
Jeśli podmiot złoży oświadczenie z danymi niezgodnymi ze stanem faktycznym lub w ogóle nie go nie złoży, Zarząd Zlewni PGW WP nakłada opłatę opartą na danych z kontroli gospodarowanie wodami lub z przeglądu pozwoleń wodnoprawnych.

Usługi podlegające opłacie

Opłacie podlegają głównie usług związane z poborem wód, wprowadzaniem ścieków do ziemi lub wód i odprowadzaniem do wód np. wód roztopowych lub opadowych. Ponadto, opłaty są związane z poborem wód na chów ryb, wydobywaniem kamienia, żwiru i piasku, zmniejszeniem retencji terenowej wskutek wykonywania na powierzchni powyżej 3500 m2 robót budowlanych.

Opłaty za usługi wodne powinny być uiszczane w określonym terminie i z zachowaniem ustalonych zasad.